FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Welkom op de site van de NBVN

Op deze site treft u alle informatie aan over de NBVN, de Nederlandse Branche Vereniging Notariaat. Wij zijn een jonge vereniging die opkomt voor de belangen van notarissen en kandidaat notarissen. 
 
Wilt u dat wij ook opkomen voor uw belangen?
 
Bij lidmaatschap geldt: 
- U krijgt gratis workshops.
- Deze zijn samen goed voor meerdere studiepunten.
- Daarnaast geniet u inkoopvoordeel voor uw kantoor.
- Verdien zo uw lidmaatschapskosten direct terug.
 
Meldt u zich hier aan.

 

 

  • Een voorstelronde van het bestuur: Algemeen Secretaris Emile Bakker
  • Een voorstelronde van het bestuur: Voorzitter Anna de Vries
  • voorstelronde van het bestuur: Penningmeester (a.i.) Ineke Vermeulen

De acties en activiteiten van de NBVN

De NBVN maakt zich hard voor een aantal door haar leden gekozen thema's. Deze betreffen ondermeer de discussie rondom pensioen, beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, prioriteiten voor lobbytrajecten en taken cq verantwoordelijkheden van de KNB.
 
Wij hielden enkele opiniepeilingen onder het notariaat en wij gebruiken de uitkomsten voor volgende stappen. Aan iedere peiling verleende maar liefst zo'n 700 (kandidaat)notarissen hun medewerking.
 
In relatie tot de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en pensioenen is het merendeel tegen een verplichte deelname aan deze voorzieningen. Het merendeel vindt tevens dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering niet gekoppeld moet zijn aan het pensioen. Er werd voorts duidelijk dat driekwart van de deelnemers voorstander is van vaste tarieven voor een deel van de notariele diensten.  

In het najaar van 2011 is op initiatief van de NBVN een platform in het leven geroepen, dat belangrijke gevolgen heeft gehad voor de KNB. Steeds meer notarissen plaatste hun vraagtekens over de KNB en haar activiteiten aan het adres van de NBVN. In december 2011 was het platform "Notaris voor Rechtszekerheid" een feit. Het doel was herziening van het beleid en het takenpakket van de KNB, met als uiteindelijk oogmerk het behoud van de rechtszekerheid in Nederland. Dit leidde in april 2012 als eerste stap tot een herziene samenstelling van het KNB bestuur. "Notaris voor Rechtszekerheid" is dientengevolge niet meer actief, maar de NBVN blijft de ontwikkelingen tot en met de dag van vandaag nauwgezet volgen en beoordelen.

Alle resultaten van de NBVN opiniepeilingen treft u hier aan.

NBVN Jaarbijeenkomst

De NBVN organiseert eens per jaar een bijeenkomst voor haar leden. Daar waar de agenda dit toelaat, kunnen ook niet-leden worden uitgenodigd.

Verplichte deelname Notarieel Pensioenfonds

Een dossier dat momenteel veel aandacht krijgt, betreft de verplichte deelname aan het Notarieel Pensioenfonds. Bent u (kandidaat/toegevoegd) notaris en bent u tegen verplichte deelname, ondertekent u dan hier (uiterlijk 17 september 2015) een petitie, die wij zullen aanbieden aan de Tweede Kamer.

In de petitie wordt verzocht te stoppen met een wettelijk verplichte deelname aan het Notarieel Pensioenfonds met het schrappen van de verplichting op grond van artikel 113a Wet op het notarisambt. Een voortzetting van de deelname kan dan alleen plaats vinden door het uitvoeren van de representativiteitstoets. 

Wist u dat...

...de NBVN is opgericht op verzoek van vele notarissen en kandidaat notarissen?
 
...de NBVN wordt geleid door mensen die dit belangenloos doen? 
 
...de NBVN op geen enkele manier is gelieerd aan commerciële activiteiten?
 
...de NBVN als één van de direct betrokkenen aan de wieg stond van notarisvoorrechtszekerheid.nl?
 
U kunt voor al uw vragen reageren via ons contactformulier of per telefoon 035-7505442 (b/a 06-23300812) of via info@nbvn.nl.

opiniepeilingen nieuws q & a workshops lid worden contact